Missie

Wij stellen ons huis open en bieden zodoende een veilige familiegerichte omgeving voor kinderen en jongeren, alwaar vaste hechtingsfiguren voor ze zorgen. Een plek waar ze zich vanuit veiligheid en als onderdeel van ons gezin mogen ontwikkelen.

Wij bieden aan drie verschillende doelgroepen een tweede thuis:

 • Het jonge kind (0-6 jaar)

 • Jongeren (16+ jaar) - alleen meisjes

 • Tienermoeders met hun baby

De gemeenschappelijke deler is dat allen, om welke reden dan ook, (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Waarbij we ons bij het jonge kind inspannen om terug naar huis mogelijk te maken en als dat niet mogelijk blijkt, ons inspannen om het beste perspectief biedende plekje voor hem of haar te vinden. Bij onze jongeren en tienermoeders ligt de focus op het in verbinding werken vanuit een veilige en stevige basis naar een zelfstandig bestaan in de maatschappij en succesvolle toekomst.

Wij vinden het heel belangrijk om in verbinding te staan met het netwerk van het kind/de jongere en werken graag intensief samen. Ouders, broertjes en zusjes, opa's en oma's zijn - wanneer de veiligheid dit toelaat - welkom in het gezinshuis en contacten en bezoeken worden gestimuleerd. Per kind/jongere en situatie bekijken we wat de mogelijkheden zijn.

Wij willen een kleinschalige maatschappelijk gedreven onderneming zijn die als een springplank fungeert voor onze kinderen en jongeren. Wij bieden veiligheid, structuur en stabiliteit, zijn betrokken en professioneel. We stimuleren en motiveren de kinderen en jongeren om hun doelen te bereiken. Wij werken eclectisch. Dat wil zeggen dat wij ernaar streven om verschillende werkwijzen, stijlen, denkvormen of motieven te versmelten, maar altijd in het belang van het kind. We bieden maatwerk en doen wat nodig is voor het kind/de jongere. Dit alles gebeurt in nauw overleg met andere professionals. Bovenal bieden we de kinderen/jongeren naast onze kernwaarden een betrouwbaar en prettig leefklimaat. Wij vinden humor, plezier en wederzijds respect van belang in het dagelijks leven.

Deze kernwaarden vormen onze identiteit:

Integer, professioneel, zorgzaam, cliëntgericht, systeemgericht, ondernemend, maatschappelijk verantwoord, nieuwsgierig, creatief, samen, verbindend, betrokken, duurzaam en sociaal.

 

Visie

Wij zijn ervan overtuigd dat thuis bijna altijd de beste plek is voor kinderen/jongeren, maar dat het soms door omstandigheden gewoon (even) niet lukt. Dat maakt dat wij voor zowel voor de jonge kinderen, als voor de jongeren geen perspectiefbiedende plek bieden, maar een springplank willen zijn terug naar huis of vooruit naar de meest passende perspectiefbiedende woonplek of naar zelfstandigheid. Wij bieden bewust geen perpectiefbiedende woonplekken aan, omdat hier al genoeg plekken van zijn. In onze beleving zijn er juist te weinig gezinshuizen zoals de onze, die niet alleen crisis willen overbruggen, maar die een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de levenskwaliteit van een gezin als geheel met als ultiem doel om tot hereniging te komen.

Van oudsher wordt bij het jonge kind in het geval van crisis of tijdelijkheid, veelal teruggegrepen op netwerkplaatsing of pleegzorg. Onze ervaring is dat als de gemeenschap bereidt is bij de eerste uithuisplaatsing alle professionele zorg in te zetten voor ouder en kind, dat de kans van slagen bij hereniging vele malen groter wordt en de financiële last voor de maatschappij op de langere termijn lager is. Door de tijdelijke plaatsing van een kind in ons gezinshuis voorkomt de financier (de gemeente, een provincie of een zorgverzekeraar) veelal een vorm van duurdere zorg en duurdere maatschappelijke kosten (bijv. langdurige psychologische hulp, uitkering, overlast, criminaliteit, etc.). Omdat we professionals zijn, hebben wij de tijd en de kennis om het kind en de jongere op alle leefgebieden te stimuleren en de punten van aandacht goed in kaart te brengen. Op deze manier dragen we bij aan het reëel kunnen inschatten van de kans van slagen bij terugplaatsing en welke zorgbehoefte het kind heeft. Juist omdat we professionals zijn, mag van ons verwacht worden dat we bereid zijn om intensief met ouders samen te werken, zodat de verbinding tussen ouder en kind sterk blijft en wellicht zelfs verbetert.

Voor de jongeren die we opvangen is het veelal niet meer mogelijk of wenselijk om terug te werken naar huis, omdat de volwassenheid binnen handbereik ligt. Ook hier werken we graag samen met het gezonde netwerk en andere professionals, om zodoende een goede springplank te zijn naar zelfstandigheid. Wij zijn ervan overtuigd dat deze jongeren een plekje verdienen als onderdeel van een gezin, maar met genoeg ruimte voor zelfstandigheid. Immers hoeven ze het nog niet allemaal zelf te doen en is in onze beleving veelal het sociaal-emotionele aspect wat onderbelicht blijft in de (grotere) kamertrainingscentra. Jongeren hebben het nodig om in verbinding zelfstandig te worden en dat is precies wat wij hen bieden.

Voor de tienermoeders geldt bovenstaande uiteraard met daar bovenop dat zij vanuit onze nabijheid en met onze ondersteuning zich mogen gaan ontwikkelen in het zelfstandig ouderschap, terwijl zij ruimte blijven behouden voor de eigen ontwikkelingstaken. 

Wij hebben de ambities om bij te dragen aan een stabiele sector die professionele samenwerkingspartners levert die door financiers met overtuiging gecontracteerd kunnen worden. De komende jaren willen wij minimaal het volgende van hoogwaardige kwaliteit bieden aan de gezinshuiskinderen en het kerngezin:

 • een veilige plek om te wonen.

 • een gewoon thuis.

 • een veilige intermenselijke relatie.

 • het voorleven van gezond gedrag met ruimte om elkaar aan te spreken.

 • steeds uitgaan van mogelijkheden.

 • ruimte voor het kind en/of de jongere als uniek individu.

 • begeleiding op maat en naar behoefte.

 • wederzijds respect.

 • aandacht voor het netwerk van de jongere.

 • oog voor omgevingsfactoren.

 • actieve deelname aan school en samenleving.

 

Privacy in het gezinshuis

Om de privacy van cliënten te waarborgen is er een privacy document opgesteld voor het gezinshuis waar we naar handelen en dat ten alle tijden beschikbaar is op de website. Daarnaast is het privacyreglement opgenomen in het kwaliteitsmanagementsysteem.

Het gezinshuis maakt bij iedere aanmelding een online dossier in Mextra. In het online dossier worden alleen noodzakelijke persoonsgegevens van de cliënt vastgelegd. Verder bewaart het gezinshuis informatie die nodig is voor de hulpverlening. Het gaat om de beschikking, het zorgplan, evaluaties, gespreksverslagen, rapportages van school en aanvullende hulpverlening en andere correspondentie.

Toegang tot het dossier
De gezinshuisouders hebben toegang tot het dossier, evenals de ingehuurde gedragswetenschapper. Ook kan iemand die de kwaliteit van de hulpverlening controleert, indien noodzakelijk, in het dossier kijken.

Informatie doorgeven
Het gezinshuis mag geen informatie doorgeven aan derden. Dit gebeurt in principe alleen met toestemming van degene waarover de informatie gaat. In de wet is een aantal situaties beschreven waarin wel zonder toestemming gegevens mogen worden verstrekt.

Bewaartermijn
Het dossier wordt 15 jaar na de 18e verjaardag van de client of na de dag van uitstroom (als jeugdige 18+ is bij uitstroom) bewaard en daarna vernietigd, tenzij het volgens de wet langer bewaard moet worden.

 

Kracht van ons gezinshuis

Om een goed matchingproces te kunnen bieden is het belangrijk dat wij als gezinshuis inzicht hebben in onze krachten. De gezinshuisouders hebben veel kennis en expertise op het gebied van het jonge kind, hechtingsproblematiek en trauma. Eén van onze sterke punten is het bieden van structuur en duidelijkheid. Voorspelbaarheid in het dagelijks ritme geeft rust en overzicht en staat daarom bij ons hoog in het vaandel. We kunnen als het nodig is voldoende afstand bewaren bij kinderen/jongeren met bepaalde vormen van hechtingsproblematiek. Aantrekken en afstoten mag en kan naast elkaar bestaan. Te dichtbij komen kan verstikkend werken en een professionele mix tussen afstand en nabijheid is essentieel om een band op te bouwen.

Wij willen voor al onze kinderen een veilig klimaat creëren waarbij ze ervaren hoe fijn en beschermend het is in een gezin. Voor tienermoeders hopen wij een gezond voorbeeld te kunnen bieden van hoe een gezin eruit ziet en zich gedraagt, zodat zij op hun eigen wijze dit gaan nastreven voor hun eigen kinderen. Dat maakt dat wij de volgende contra-indicaties hanteren ten einde het gezin als 'veilige haven' vast te blijven houden:

 • Voor jongeren: het mannelijke geslacht

 • Verslavingsproblematiek​

 • Ernstige psychiatrische problematiek

 • Ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag

 • Matig- ernstig agressief gedrag

 • Ernstige lichamelijke en/of geestelijke beperking

 • Suïcidaliteit (acuut)

 

Klachten

Gezinshuis ZaaiGoed gaat graag met jou en/of jouw zoon/dochter/pupil het gesprek aan als je ergens ontevreden over bent, zodat we het samen kunnen oplossen. Mocht je niet tevreden zijn met de oplossing of mocht je niet het gesprek durven aangaan over je klacht met ons, dan kun je met je klacht nog op drie andere plekken terecht, namelijk: 
- Jeugdstem (voorheen AKJ) – Zij bieden ondersteuning door te luisteren, mee te denken of te helpen met het schrijven van een klachtenbrief.
- Klachtenportaal ZORG – hier kun je rechtstreeks een klacht bij indienen
- Het SKJ – hier kun je rechtstreeks en klacht bij indienen

 

Kwaliteitsdocumenten

202211 Stroomdiagram Aanmelding Versie 1 0
202307 Jongeren Instroominformatie Versie 1 1
202307 Jongeren Instroominformatie Voor Ouders En Plaatsers Versie 1 0
202307 Kinderen Instroominformatie Voor Ouders En Plaatsers Versie 1 0
202308 Huisregels Op Basis Van Gezinswaarden Versie 1 0
202308 AVG Versie 1 0