Aanbod

Wij bieden 24 uur per dag, 7 dagen per week  verzorging, opvoeding en professionele begeleiding in een gezinsomgeving. In ons gezinshuis is ruimte voor tijdelijke opvang en voor observatieplaatsen. Een tijdelijke plaatsing is maximaal 3 maanden. Een observatieplaats is een tijdelijke plek (3-12 maanden) in een gezinshuis waar gerichte observatie plaatsvindt met als doel een advies te kunnen geven met betrekking tot een passend perspectief/zorgtraject (pleegzorg, gezinshuisplaatsing, instelling, zelfstandig wonen) voor het kind. 

 

Ons gezinshuis heeft 2 (tot maximaal 4) beschikbare plaatsen voor kinderen tussen de 0-4 jaar (soms samen met hun broer/ zus tot max 6 jaar). Daarnaast hebben we in onze tuin een tuinhuis welk 2 plaatsen biedt voor tienermoeders.  Ook de tienermoeders en hun baby worden echt onderdel van ons gezin.

Door onze ruime ervaring met de doelgroep kunnen wij de kinderen die bij ons geplaatst worden stabiliseren, observeren en meewerken aan gepast doorplaatsen vanuit een professioneel kader.

 

Bij een plaatsing wordt er samen met de gedragsdeskunige een plan opgesteld. Bij aanvang van de plaatsing worden zo duidelijk mogelijke afspraken gemaakt en doelen gesteld die ook in het plan terug te vinden zijn. Een plaatsing begint met een periode van stabilisatie waarna er wordt geëvalueerd en indien nodig de doelen worden bijgesteld. Aan de hand van een voortgangsrapportage zal de ontwikkeling en het perspectief van het kind besproken worden. Middels periodieke rapportages worden de gezaghebbenden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het kind.

 

Tijdens het verblijf wordt voor elk kind per maand gemiddeld 2-3 uur een gedragsdeskundige ingezet. Indien nodig wordt de behandeling ondersteund door externe hulpverlening. Wij werken nauw samen met onze gedragsdeskundige. Deze is eindverantwoordelijk voor het individuele plan van elk kind. Deze samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst, waarin een aantal concrete taken en verantwoordelijkheden worden genoemd met de daarbij behorende werkafspraken tussen ons en de gedragsdeskundige.

Dagbesteding zal voor de kleine kinderen in en om het huis plaatsvinden. We zullen de kracht van het gewone leven aanwenden. Te denken valt aan buiten spelen, kinderen ophalen uit school, boodschapjes doen. We zullen ook regelmatig activiteiten ondernemen met de kinderen, soms met z'n allen, maar soms ook individueel, net zoals dat in een "gewoon" gezin gaat.

Voor de tienermoeders zal de dagbestededing bestaan uit; school en/of werk, stage, vrijwilligerswerk en wanneer nodig therapie.